Tài khoản: Mật khẩu:
CÔNG VĂN ĐẾN

Văn bản pháp quy

  Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (30/01/2015)
  Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học (13/12/2014)
  Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (03/07/2014)
  Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (20/12/2012)
  Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (20/12/2012)

Văn bản, công văn của ĐH Đà Nẵng

  Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng (10/03/2015)
  Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (12/12/2014)
  Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (16/09/2014)
  Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác tại nước ngoài (16/09/2014)
  Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên trước khi đi nước ngoài) (16/09/2014)
CÔNG VĂN ĐI, CÔNG VĂN NỘI BỘ

Kế hoạch

  Kế hoạch phân công công việc chuyển website Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sang tiếng Anh (02/01/2013)

Quyết định

  Thành lập Tổ Hoạch định chiến lược phát triển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum giai đoạn 2012 – 2020 (21/12/2012)

Thông báo

  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (10/05/2016)
  Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (10/03/2016)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (05/11/2015)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (07/10/2015)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (03/09/2015)

Văn bản khác

  Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao bantháng 06/2014 (07/06/2014)
  Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 12/2013 (03/12/2013)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn