Tài khoản: Mật khẩu:

Văn bản pháp quy

  Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (30/01/2015)
  Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học (13/12/2014)
  Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (03/07/2014)
  Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (20/12/2012)
  Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (20/12/2012)
  V/v xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (20/12/2012)
  Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2012-2013 (11/12/2012)
  Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (11/12/2012)
  Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (11/12/2012)
  Xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (11/12/2012)
  Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (11/12/2012)
  Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở GD (07/12/2012)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn