Tài khoản: Mật khẩu:

Thông báo

  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (10/05/2016)
  Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (10/03/2016)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (05/11/2015)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (07/10/2015)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (03/09/2015)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015 (30/06/2015)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 06/2015 (09/06/2015)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 05/2015 (11/05/2015)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 12/2014 (08/12/2014)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2014 (31/10/2014)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2014 (30/09/2014)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp xét về các khoản phụ cấp vàphục vụ phí cho CBGV tháng 09/2014 (10/09/2014)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 09/2014 (03/09/2014)
  Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 08/2014 (04/08/2014)
  Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 07/2014 (03/07/2014)
  Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 05/2014 (07/05/2014)
  Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 3/2014 (12/03/2014)
  Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 1/2013 (07/01/2013)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn