Tài khoản: Mật khẩu:
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học (12/13/2014 08:10:47)
Số hiệu: QĐ-TTg; ngày đến: 10/12/2014
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học
 
File đính kèm: 70-2014.signed.pdf;

Nội dung công văn:
Các tin đưa trước:
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (01/30/2015 09:33:03)

Các tin đưa tiếp theo:
Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (07/03/2014 15:58:57)
Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (12/20/2012 08:22:13)
Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (12/20/2012 08:18:09)
V/v xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (12/20/2012 08:01:34)
Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2012-2013 (12/11/2012 15:41:16)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn