Tài khoản: Mật khẩu:
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (01/30/2015 09:33:03)
Số hiệu: TT-BGDĐT; ngày đến: 30/01/2015
Đơn vị ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trích yếu: 1. Thông tư này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 2. Thông tư này áp dụng đối với giảng viên tại các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
File đính kèm: thong_tu_47.pdf;

Nội dung công văn:

Các tin đưa tiếp theo:
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học (12/13/2014 08:10:47)
Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (07/03/2014 15:58:57)
Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (12/20/2012 08:22:13)
Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (12/20/2012 08:18:09)
V/v xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (12/20/2012 08:01:34)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn