Tài khoản: Mật khẩu:
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 12/2013 (12/03/2013 19:51:27)
Số hiệu: TB-PHKT; ngày đến: 03/12/2013
Đơn vị ban hành: Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Trích yếu: Can cứ Biên bản cuộc họp giao ban gi ữa ban Giám đố c Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 03/12/2013. Nay phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đố c phụ trách về các mặt công tác trong tháng 12 như sau:
 
File đính kèm: thong bao ket luan giao ban t12-2013.pdf

Nội dung công văn:
Các tin đưa trước:
Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao bantháng 06/2014 (06/07/2014 16:45:26)

 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn