Tài khoản: Mật khẩu:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (09/03/2015 14:42:59)
Số hiệu: TB-PHKT; ngày đến: 01/09/2015
Đơn vị ban hành: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015
 
File đính kèm: thong bao ket luan giao ban t 9-2015.pdf;

Nội dung công văn:
Các tin đưa trước:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (05/10/2016 09:04:04)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (03/10/2016 21:00:50)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (11/05/2015 14:19:13)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (10/07/2015 16:07:59)

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015 (06/30/2015 17:18:39)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 06/2015 (06/09/2015 15:21:05)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 05/2015 (05/11/2015 15:08:20)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 12/2014 (12/08/2014 09:00:58)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2014 (10/31/2014 14:04:40)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn