Tài khoản: Mật khẩu:
Thành lập Tổ Hoạch định chiến lược phát triển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum giai đoạn 2012 – 2020 (12/21/2012 08:01:23)
Số hiệu: QĐ -PHKT; ngày đến: 03/10/2012
Đơn vị ban hành: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Trích yếu: Thành lập Tổ Hoạch định chiến lược phát triển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum giai đoạn 2012 – 2020
 
File đính kèm: to chien luoc.doc;

 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn