Tài khoản: Mật khẩu:
Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (09/16/2014 16:05:34)
Số hiệu: BM-TCCB; ngày đến: 16/09/2014
Đơn vị ban hành: Đại học Đà Nẵng
Trích yếu: Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài
 
File đính kèm: bm_tccb_06_bao cao ket qua.doc;

Nội dung công văn:
Các tin đưa trước:
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng (03/10/2015 16:39:19)
Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (12/12/2014 09:26:52)

Các tin đưa tiếp theo:
Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác tại nước ngoài (09/16/2014 16:03:03)
Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên trước khi đi nước ngoài) (09/16/2014 15:58:46)
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của giảng viên đại học, cao đẳng được cử đi đào tạo ở nước ngoài (09/16/2014 15:56:33)
Lý lịch dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài (09/16/2014 15:53:28)
Đơn xin đi học tập, công tác tại nước ngoài (09/16/2014 15:48:25)
 
 
Hệ thống quản lý Công văn và điều hành xử lý Công việc
Điện thoại: 0511 3817 533; Email:udn.it@ud.edu.vn